Maliestraat 3 | 3581 SH | Utrecht +31 85 303 64 29
Financieel recht

In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met ondernemers die een Euribor roll-over lening met een opslag hebben afgesloten bij de bank. De lening loopt meestal 20 of 30 jaar. De ondernemers gaan er daarbij vanuit dat de in de financieringsovereenkomst afgesproken opslag – vaak 1% – gedurende de hele looptijd van de lening geldt. Ze hebben hiervoor gekozen omdat ze in de veronderstelling verkeren dat de euribor een doorzichtige rente is en de opslag die de bank hanteert duidelijk is. Een euribor lening met opslag is volgens velen de goedkoopste vorm van financieren over een lange periode. Zeker in tijden van extreem lage euribor rentes, zoals op dit moment, profiteren veel ondernemers van dit gunstige tarief. Althans, totdat de bank besluit zomaar de opslag te verhogen. Veel ondernemers gaan akkoord daarmee dan als gevolg van de machtspositie van de bank. Maar mag dit wel? Nee, oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant recentelijk.

keep reading

0

Financieel recht, Insolventie & herstructurering, Ondernemingsrecht

Advocaat-partner Dries Beljon staat al geruime tijd de Stichting Imtechclaim.nl bij. In deze stichting hebben zich inmiddels ruim 1000 particulieren zich verenigd die geld hebben verloren als gevolg van de fraudes en/of de twee claimemissies van de failliete installateur Royal Imtech.
 
Naast de (oud-)bestuurders, (oud-)commissarissen en de controlerend accountant hebben zij inmiddels ook de betrokken banken aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Deze vier banken (Rabobank, ING, ABN Amro en Commerzbank) begeleidden en garandeerden de twee claimemissies van Royal Imtech in 2013 en 2014.
 
Stichting ImtechClaim stelt zich op het standpunt dat de banken – kort gezegd – hun zorgplicht hebben geschonden, omdat ze te weinig onderzoek hebben gedaan en ze in de prospectussen voor beide emissies de zaken te zonnig hebben voorgesteld. In de 3 op 22 maart jl. werd Dries geïnterviewd en gevraagd om een toelichting te geven. Klik hier om de uitzending terug te kijken.
 
Meer informatie?
Ben jij of ken jij ook een gedupeerde van Imtech? Aansluiten bij de stichting is nog mogelijk. Ga hiervoor naar de website van de stichting of stuur een e-mail naar info@imtechclaim.nl.

0

Financieel recht

Val je buiten het herstelkader? Controleer dit goed en vraag hulp om hiertegen in bezwaar te gaan


Op 1 februari 2018 was ik aanwezig bij het Ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer dat ging over de status van de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten (“Herstelkader”). Bij dit Ronde Tafel gesprek waren diverse sprekers aanwezig waaronder de CEO’s van Rabobank, ABN Amro en ING,  de voorzitters van belangenorganisaties en de AFM. Duidelijk werd dat de banken inmiddels druk bezig zijn met de uitvoering van het Herstelkader, maar dat de uitvoering veel langer duurt dan vooraf werd voorzien door de ingewikkeldheid van het Herstelkader, de (gebrekkige) dossiervorming van de bank en de controle van de externe kredietbeoordelaar.


Tijdens dit gesprek gaven de bank aan dat ze de zogenaamde ‘scoping’ van de ondernemers bijna hebben afgerond. Dat houdt in dat de bank heeft beoordeeld welke ondernemers wel of geen recht hebben op een vergoeding uit het Herstelkader


Er zijn 3 hoofdredenen waarom je als ondernemer mogelijk een brief ontvangt waarin de bank stelt dat je toch geen uitkering ontvangt uit het Herstelkader:

  1. De onderneming wordt door de bank gekwalificeerd als ‘professioneel’
  2. De onderneming wordt door de bank gekwalificeerd als ‘deskundig’
  3. De onderneming bent niet gevestigd in Nederland.

Wij hebben helaas al een aantal keren moeten constateren dat de bank ondernemers onterecht op basis van de bovengenoemde criteria een uitkering uit het Herstelkader ontzegt.

LEAN Lawyers heeft al voor diverse ondernemers met succes bezwaar gemaakt tegen deze out of scope brief van de bank. Hierbij valt op dat de redenen waarom een klant volgens de bank buiten het Herstelkader valt enorm uiteen lopen. Zo heb ik al gezien dat een klant een afwijzende brief van de bank heeft ontvangen, omdat hij woonachtig en gevestigd zou zijn in België, of de klant zich zou hebben laten adviseren door een treasury specialist, dan wel dat de onderneming volgens verkeerd geïnterpreteerde jaarcijfers ‘te groot’ zou zijn en dus als professioneel valt aan te merken.

Er kan bezwaar worden gemaakt door direct te reageren op de brief die de bank heeft gestuurd. In een later stadium kan in bepaalde gevallen bindend advies worden aangevraagd, danwel kan de AFM, die toeziet op de algemene toepassing van het Herstelkader, worden aangeschreven.

Heb jij ook een brief ontvangen van de bank over de toepassing van het Herstelkader waar je het niet mee eens bent of waarvan je niet zeker weet of de conclusie van de bank juist is, neem dan contact op met Anneloes Schouten van LEAN Lawyers via anneloes@leanlawyers.nl of 06-19195857.
0

Financieel recht
Nagenoeg geen enkele onderneming die een renteswap of ander rentederivaat afsloot, wist dat de bank daarbij ook altijd een extra (derivaten)limiet vaststelde en wat dit voor de onderneming betekende. Sommige banken hanteerden enkel een interne limiet die niet aan de klant bekend werd gemaakt, andere banken benoemden de limiet wel maar informeerden hun klanten niet over de mogelijke risico’s daarvan.  De ING Bank noemt dit de ‘Allowancefaciliteit’ en de Rabobank betitelt het als ‘het Afgesproken bedrag’.  
keep reading
0

Top
WhatsApp chat