Maliestraat 3 | 3581 SH | Utrecht +31 85 303 64 29
Financieel recht

LEAN LAWYERS begint namens tien beleggers een rechtszaak tegen de oud-bestuurders en -commissarissen van Imtech. Het wordt de top van Imtech verweten dat zij onjuiste mededelingen hebben gedaan aan de aandeelhouders en dat koersgevoelige informatie is achtergehouden. Via de Imtech Shareholders Action Group kunnen andere gedupeerde aandeelhouders zich aansluiten bij de claim. Op dit moment zijn er meer dan 1100 gedupeerden aangesloten. 
keep reading

0

Financieel recht

Bijna anderhalf jaar na de definitieve vaststelling van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (“Herstelkader”) hebben nog steeds niet alle renteswapgedupeerden een definitief voorstel tot compensatie van hun bank ontvangen. Ondertussen liepen de gerechtelijke procedures over renteswaps gelukkig wel door. Helaas zullen verscheidene lopende renteswapzaken bij de rechtbank Amsterdam nu ook vertraging oplopen. 
keep reading

0

Financieel recht

In mijn praktijk heb ik regelmatig te maken met ondernemers die een Euribor roll-over lening met een opslag hebben afgesloten bij de bank. De lening loopt meestal 20 of 30 jaar. De ondernemers gaan er daarbij vanuit dat de in de financieringsovereenkomst afgesproken opslag – vaak 1% – gedurende de hele looptijd van de lening geldt. Ze hebben hiervoor gekozen omdat ze in de veronderstelling verkeren dat de euribor een doorzichtige rente is en de opslag die de bank hanteert duidelijk is. Een euribor lening met opslag is volgens velen de goedkoopste vorm van financieren over een lange periode. Zeker in tijden van extreem lage euribor rentes, zoals op dit moment, profiteren veel ondernemers van dit gunstige tarief. Althans, totdat de bank besluit zomaar de opslag te verhogen. Veel ondernemers gaan akkoord daarmee dan als gevolg van de machtspositie van de bank. Maar mag dit wel? Nee, oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant recentelijk.

keep reading

0

Financieel recht, Insolventie & herstructurering, Ondernemingsrecht

Advocaat-partner Dries Beljon staat al geruime tijd de Stichting Imtechclaim.nl bij. In deze stichting hebben zich inmiddels ruim 1000 particulieren zich verenigd die geld hebben verloren als gevolg van de fraudes en/of de twee claimemissies van de failliete installateur Royal Imtech.
 
Naast de (oud-)bestuurders, (oud-)commissarissen en de controlerend accountant hebben zij inmiddels ook de betrokken banken aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Deze vier banken (Rabobank, ING, ABN Amro en Commerzbank) begeleidden en garandeerden de twee claimemissies van Royal Imtech in 2013 en 2014.
 
Stichting ImtechClaim stelt zich op het standpunt dat de banken – kort gezegd – hun zorgplicht hebben geschonden, omdat ze te weinig onderzoek hebben gedaan en ze in de prospectussen voor beide emissies de zaken te zonnig hebben voorgesteld. In de 3 op 22 maart jl. werd Dries geïnterviewd en gevraagd om een toelichting te geven. Klik hier om de uitzending terug te kijken.
 
Meer informatie?
Ben jij of ken jij ook een gedupeerde van Imtech? Aansluiten bij de stichting is nog mogelijk. Ga hiervoor naar de website van de stichting of stuur een e-mail naar info@imtechclaim.nl.

0

Financieel recht, LEAN, Ondernemingsrecht

Ruim 800 particulieren die geld hebben verloren bij de twee claimemissies van de failliete installateur Imtech, stellen Rabobank, ING, ABN Amro en Commerzbank aansprakelijk voor de schade. Ze hebben zich verenigd in de stichting Imtechclaim.nl. die binnenkort de banken een dagvaarding zal sturen. 
   keep reading

0

Financieel recht

Val je buiten het herstelkader? Controleer dit goed en vraag hulp om hiertegen in bezwaar te gaan


Op 1 februari 2018 was ik aanwezig bij het Ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer dat ging over de status van de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten (“Herstelkader”). Bij dit Ronde Tafel gesprek waren diverse sprekers aanwezig waaronder de CEO’s van Rabobank, ABN Amro en ING,  de voorzitters van belangenorganisaties en de AFM. Duidelijk werd dat de banken inmiddels druk bezig zijn met de uitvoering van het Herstelkader, maar dat de uitvoering veel langer duurt dan vooraf werd voorzien door de ingewikkeldheid van het Herstelkader, de (gebrekkige) dossiervorming van de bank en de controle van de externe kredietbeoordelaar.


Tijdens dit gesprek gaven de bank aan dat ze de zogenaamde ‘scoping’ van de ondernemers bijna hebben afgerond. Dat houdt in dat de bank heeft beoordeeld welke ondernemers wel of geen recht hebben op een vergoeding uit het Herstelkader


Er zijn 3 hoofdredenen waarom je als ondernemer mogelijk een brief ontvangt waarin de bank stelt dat je toch geen uitkering ontvangt uit het Herstelkader:

  1. De onderneming wordt door de bank gekwalificeerd als ‘professioneel’
  2. De onderneming wordt door de bank gekwalificeerd als ‘deskundig’
  3. De onderneming bent niet gevestigd in Nederland.

Wij hebben helaas al een aantal keren moeten constateren dat de bank ondernemers onterecht op basis van de bovengenoemde criteria een uitkering uit het Herstelkader ontzegt.

LEAN Lawyers heeft al voor diverse ondernemers met succes bezwaar gemaakt tegen deze out of scope brief van de bank. Hierbij valt op dat de redenen waarom een klant volgens de bank buiten het Herstelkader valt enorm uiteen lopen. Zo heb ik al gezien dat een klant een afwijzende brief van de bank heeft ontvangen, omdat hij woonachtig en gevestigd zou zijn in België, of de klant zich zou hebben laten adviseren door een treasury specialist, dan wel dat de onderneming volgens verkeerd geïnterpreteerde jaarcijfers ‘te groot’ zou zijn en dus als professioneel valt aan te merken.

Er kan bezwaar worden gemaakt door direct te reageren op de brief die de bank heeft gestuurd. In een later stadium kan in bepaalde gevallen bindend advies worden aangevraagd, danwel kan de AFM, die toeziet op de algemene toepassing van het Herstelkader, worden aangeschreven.

Heb jij ook een brief ontvangen van de bank over de toepassing van het Herstelkader waar je het niet mee eens bent of waarvan je niet zeker weet of de conclusie van de bank juist is, neem dan contact op met Anneloes Schouten van LEAN Lawyers via anneloes@leanlawyers.nl of 06-19195857.
0

Financieel recht
Dat heeft het gerechtshof Amsterdam deze week bepaald in de procedure van de Stichting Euribar en de Stichting SDB (Stop de Banken) tegen ABN AMRO[1].  Daarmee heeft het hof het vonnis van de rechtbank Amsterdam bekrachtigd. Het gevolg hiervan is dat de betreffende leningnemers de verhoging van de opslag op het rentetarief door ABN AMRO terugbetaald moeten krijgen.

keep reading
0

Top
WhatsApp chat