Reactorweg 47 | 3542 AD | Utrecht +31 85 303 64 29
ONZE ALGEMENE
VOORWAARDEN.

Algemene voorwaarden LEAN LAWYERS LLP

1. Algemeen

– Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, alsmede 7a:1680 BW, uitsluitend aanvaard door LEAN LAWYERS LLP, welke buitenlandse vennootschap in Nederland is ingeschreven is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66879523. LEAN LAWYERS LLP is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever c.q. cliënt (Cliënt).

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen LEAN LAWYERS en Cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van LEAN LAWYERS met, voor of jegens Cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door LEAN LAWYERS ten behoeve van Cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.

 

2. Verplichtingen partijen

– LEAN LAWYERS zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. LEAN LAWYERS staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

– Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door LEAN LAWYERS verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan LEAN LAWYERS te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan LEAN LAWYERS verstrekte gegevens en informatie.

 

3. Aansprakelijkheid

– Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens LEAN LAWYERS heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens LEAN LAWYERS schriftelijk aan LEAN LAWYERS mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens LEAN LAWYERS een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor LEAN LAWYERS aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.

– Iedere aansprakelijkheid van LEAN LAWYERS is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering( en), voor zover LEAN LAWYERS die krachtens dwingend voorschrift vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten in stand moet houden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de aan LEAN LAWYERS in het desbetreffende kalenderjaar door Cliënt betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 5.000,00 (inclusief BTW).

– LEAN LAWYERS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van LEAN LAWYERS gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 3 geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden) van LEAN LAWYERS en/of haar werknemers.

– Indien personen in verband met de uitvoering van een opdracht van Cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan LEAN LAWYERS door Cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Cliënt te aanvaarden.

– Indien de uitvoering van een opdracht van Cliënt mee brengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan LEAN LAWYERS verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door LEAN LAWYERS aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is LEAN LAWYERS niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

 

4. Honorarium en betalingsverplichtingen

– LEAN LAWYERS brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, eventueel een forfaitaire vergoeding van 6% voor kantoorkosten (te vermeerderen met BTW), alsmede de gemaakte kosten van derden. LEAN LAWYERS is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen. Indien geen specifiek tarief is overeengekomen met de opdrachtgever, is de opdrachtgever op grond van deze voorwaarden in ieder geval een vergoeding van € 295 per uur verschuldigd.

– Betaling van de declaraties van LEAN LAWYERS dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een tekortkoming van Cliënt uit hoofde van de nakoming door Cliënt van zijn jegens LEAN LAWYERS geldende betalingsverplichting terzake van enige opdracht, dient in afwijking met het voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval Cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is Cliënt, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van LEAN LAWYERS die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Cliënt, zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

 

5. Overig

– De Cliënt vrijwaart LEAN LAWYERS tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de Cliënt.

– LEAN LAWYERS en de Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

– LEAN LAWYERS kan geen beroep doen op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de beroepsorganisatie. LEAN LAWYERS oefent in voorkomende gevallen rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden eerst uit na verkregen toestemming van de Deken van de toepasselijke Raad van de Orde.

– Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

– Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van Cliënt. Voorts is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur en de kantoorklachtenregeling van LEAN LAWYERS van toepassing. Geschillen betreffende de totstandkoming of uitvoering van de door Cliënt aan LEAN LAWYERS gegeven opdracht worden – indien niet middels de kantoorklachtenregeling tot een oplossing wordt gekomen – beslecht overeenkomstig de procedure van de (onafhankelijke) Geschillencommissie Advocatuur, waarvan een weergave op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten (advocatenorde.nl) te vinden is onder “Problemen met uw advocaat’ – ‘Geschillencommissie advocatuur’. Indien enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door voormelde commissie dan wel voortvloeit uit de behandeling c.q. de uitspraak van de voormelde commissie, dan wordt dat geschil beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin LEAN LAWYERS mede kantoor houdt. Niettemin is LEAN LAWYERS in het laatste geval gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats casu quo de vestigingsplaats van Cliënt.

– Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert en is bindend de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden.
Top
WhatsApp chat