Arbeidsrecht

Wijziging Arbowet 2017 (deel 4) – Basiscontract

In een serie van 6 artikelen zet het Arbeidsrecht-team van LEAN LAWYERS de belangrijkste wijzigingen van de Arbowet per 1 juli 2017 uiteen. Elke dag één duidelijk artikel om door te nemen na de lunch. Als vierde artikel uit de reeks van zes… Het basiscontract tussen arbodienstverlener en werkgever.

Het basiscontract: kortgezegd een overeenkomst tussen de werkgever en arbodienstverlener waarin een aantal basisafspraken wordt vastgelegd. De afspraken zijn minimumvereisten die toereikende zorg voor de werknemer garanderen.

Werkgevers en arbodienstverleners krijgen regelmatig met elkaar te maken daar waar het gaat om het welzijn van de werknemers. Onder de huidige wetgeving loopt deze samenwerking niet altijd even efficiënt: er is een grote diversiteit in de contracten die tussen werkgevers en arbodienstverleners wordt gesloten en regelmatig worden er in deze overeenkomsten weinig voorzieningen getroffen. Dit kan het gevolg hebben dat de zorg voor werknemers ontoereikend is.

Basiscontract

In de vernieuwde arbeidsomstandighedenwet, die per 1 juli 2017 in zal gaan, zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot een basiscontract. Hierin staan een aantal minimumvereisten waar werkgevers aan moeten voldoen alsmede een aantal rechten die arbodienstverleners zullen hebben. Het basiscontact bevat twee onderdelen: (a) taken waarbij de werkgever zich volgens de wet moet laten ondersteunen door arbodienstverleners en (b) bepalingen die waarborgen dat arbodienstverleners op professionele wijze hun werk kunnen uitvoeren.

Taken waarbij de werkgever zich volgens de wet moet laten ondersteunen door arbodienstverleners

Dit onderdeel van het basiscontract bevat een aantal wettelijke regels met betrekking tot de relatie tussen werkgever en arbodienstverlener. De wettelijke taken voor de arbodienstverleners en werkgevers zijn onder andere:

  • Het toetsen van Risico-inventarisatie en risico-evaluatie
  • Deskundige begeleiding van werknemers bij ziekte
  • Aanbieden van periodiek onderzoek
  • Aanstellingskeuring uitvoeren (niet voor elke organisatie relevant)
  • Nieuw: Werknemer moet toegang tot consultatie van een bedrijfsarts aangeboden krijgen

Bepalingen die waarborgen dat arbodienstverleners op professionele wijze hun werk kunnen uitvoeren

Een belangrijk aspect van het basiscontract is het erin voorzien dat arbodienstverleners hun werk professioneel en zonder belemmering kunnen uitvoeren. Onder de huidige wetgeving is dat minder vanzelfsprekend: arbodienstverleners worden vaak belemmerd door andere regelgeving en medische standaarden waaraan ze zich dienen te houden. De nieuwe Arbowet zal op de volgende punten de positie van arbodienstverleners versterken:

  • Bedrijfsarts moet zonder belemmering de werkplek van werknemers kunnen bezoeken
  • Werknemers moeten de mogelijkheid hebben tot een second opinion
  • Werknemers moeten toegang hebben tot het instellen van een klacht middels een klachtenprocedure
  • Bedrijfsartsen en andere Arbo deskundigen hebben het recht om in overleg te treden met medezeggenschapsorganen zoals de Ondernemingsraad

Voor meer informatie over de veranderingen die volgen uit de nieuwe Arbowet 2017, neem contact op met Lean Lawyers. Onze arbeidsrechtspecialisten Dries Beljon en Sanita Meijer zijn te bereiken op 085 303 64 29.

Author


Avatar